Correctus® - Den naturliga vägen
 
Home Vanansmakt Correctus Sömn och hälsa Produkter Öppet brev Kontakt Correctus demofilmer

Sömn, stress

Stamning och dyslexi

Att tänka fritt

SiteMap...

Att tänka fritt

Demokrati en villfarelse
Våra etablerade politiska partier ”värnar om” demokratin. Med demokrati menas då tanke- frihet, yttrandefrihet mm. mm. Partimedlemmar och speciellt deras ledare strävar att tillämpa sina idéer på hela befolkningen. För att kunna verkställa sina idéer måste de uppnå politisk maktposition d.v.s. regeringsmakten. Denna nås genom allmänna val, som äger rum vart fjärde år. Processen som leder till valdagen innehåller bland annat marknadsföring av egna idéer. Marknadsföringen i sig själv innehåller faktapresentationer och klassisk reklam i alla dess former.

Faktapresentation är innehållsdeklaration (som kan kompletteras med argument), så att mottagaren på det medvetna planet kan bearbeta informationen och ta ställning. Reklam har som uppgift att påverka mottagarens (kundens) undermedvetna att handla enligt uppdragsgivarens önskan, att köpa ”rätt” produkt och i politiska samanhang att rösta på ”rätt” parti. Med andra ord har reklamen till uppgift att kringgå individens medvetna avväganden för eller emot.
Reklamen påverkar både vårt tänkande och handlande. Affärsmän använder reklamen för att påverka vårt handlande. Politiker använder reklamen för att påverka vårt tänkande och vårt handlande på valdagen.

På det sättet förlorar individen både sin handlingsfrihet och tankefrihet. Upphör tankefriheten så upphör huvudbeståndsdelen - källan för demokratin. Genom reklambruket i politiska sammanhang blir individens tankefrihet utsuddad och demokratiprinciperna tillintetgjorda. Med politikernas bruk av reklamen och individens oförmåga att försvara sig mot den upphör demokratin att gälla. Återstår endast de tomma skalen - namnet – demokrati. Yttrandefriheten består men vi yttrar endast det vi har blivit inprogrammerade för, nämligen det reklammakarnas uppdragsgivare önskat.

Yttrandefriheten blir en chimär och tillfredsställer mest den som lyckades bäst med sitt reklambudskap. Demokratin blir så en ihålig mental konstruktion och endast ett medel för att uppnå makten.

Därmed är också demokratiidén ett gigantiskt bedrägeri. De blivande makthavare är medvetna bedragare. De har indoktrinerat, hjärntvättat sina undersåtar, som tror att de är fria och lyckliga i det överlägsna demokratiska systemet. Demokrati är det mest sofistikerade bedrägeriet genom tiderna så länge sådana medel hindrar det sanna fria tänkandet och sanna fria valmöjligheter.

Är det möjligt att jag har fel i mitt resonemang?
Jag utgår ifrån att det demokratiska systemet vilar på förutsättningen att det finns fria människor med kapacitet och möjlighet att yttra sig fritt. Men om en människa påverkas av reklam direkt eller indirekt och av politisk propaganda förlorar hon sin förmåga att tänka egna tankar och därmed också att handla fritt. Det förfärliga är att människor går där, arbetar, talar och skriver och tror sig vara fria. Och att de är så övertygade om värdet av denna sin frihet att de t.o.m. är kapabla att döda andra människor för att försvara denna sin inbillade frihet. I vår tid har vi oräkneliga exempel på detta på såväl individuell som nationell nivå. De flesta amerikaner tror sig vara fria och deras politiska makthavare ger sig rätten att påtvinga sina åsikter och övertygelser på andra nationer och folk.

Om jag har rätt återstår att fråga sig:
När ska reklamanvändandet i valprocessen börja ifrågasättas? Vad göra för att förbättra det demokratisystem vi lever i eller ersätta det med något bättre?

Tre stora brister i vårt nuvarande demokratisystem
Metoder som påverkar individens undermedvetna används flitigt.
Löner och förmåner till politiker som myndighetsutövare är inte i fastställt i relation till genomsnittslönen.
Straffansvar för myndighetsutövande är inte lagstadgat. (Denna sida i pdf)
Om min väg och insikt kan du läsa i texten: Manifest till själv befrielse

Stephan Tomac
”en fri människa tänker själv”

 

Tre stora brister i vårt nuvarande demokratisystem
Metoder som påverkar individens undermedvetna används flitigt.
Löner och förmåner till politiker som myndighetsutövare är inte i fastställd relation till genomsnittslönen.
Straffansvar för myndighetsutövande är inte lagstadgat.